Sindicato de Estudantes Galiza

Basta de recortes!

A Xunta de Feijóo volve cargar contra a educación pública galega nesta ocasión baixo as presuntas “fusións de centros educativos”. Co suposto obxectivo de agrupar os estudos de formación profesional en CIFPs e os de secundaria en IES, o Partido Popular tenta reducir o gasto educativo masificando aulas e pechando centros enteiros.

Isto é precisamente o que está a vivir a comunidade educativa de Chantada, en Lugo. A “fusión” dos dous institutos públicos suporá, na práctica, o peche do IES Val do Asma. Non o podemos permitir!

Máis dunha década de recortes, privatizacións e negocios sucios

A intensa propaganda da televisión pública galega e dos principais medios de comunicación controlados pola Xunta loando a boa xestión de Feijóo non poden ocultar os salvaxes recortes levados a cabo desde que chegou ao poder.

A situación na que se atopa a educación pública galega non pode ser máis precaria. Desde o 2009 o orzamento destinado a educación reduciuse en 113 millóns a pesar de que hai 20.000 alumnos máis, o que supuxo o peche de 1 de cada 10 centros educativos. Hoxe en Galiza hai 138 centros públicos menos desde que Feijóo gañou por primeira vez as eleccións. Mentres tanto, alcanzouse o record histórico de 4.000 aulas na escola concertada, para a que se destina máis do 10% do orzamento.

Ao mesmo tempo, a crise da Covid-19 foi a escusa perfecta para seguir nesta liña privatizadora: pecharon 109 aulas de infantil, primaria e educación especial e hai 435 docentes de secundaria menos que desde o inicio da pandemia. Con todo, a situación para as empresas foi moi diferente. Un claro exemplo é ABANCA, que duplicou as súas ganancias no último ano e cuxo dono xa é o quinto home máis rico de España.

Acoso e derribo aos centros rurais

Neste contexto, os primeiros centros en sufrir a degradación e os ataques foron os que se atopan en contornas rurais. Feijóo fálanos da súa “preocupación pola perda de habitantes do rural galego” ou de que “hai que loitar contra o despoboamento” mentres a Xunta utiliza tódalas estratexias posibles para que un gran número de institutos e colexios públicos se vexan obrigados a pechar.

Hai moitos exemplos da guerra sucia da Consellería: ausencia dun servizo de transporte público para chegar aos nosos centros; nos IES Melide, Cangas, Becerreá ou Chantada rexeitouse ofertar materias como Latín, Historia da Arte ou Grego cando non se alcanzaban as 5 matrículas por materia habendo persoal suficiente para podelas impartir. Deste xeito acurrala os docentes obrigándoos a cambiar de centro ao non dispoñer das horas suficientes para completar o seu horario.

O peche encuberto do IES Val do Asma

Nas últimas semanas soubemos que a Consellería de Educación pretende fusionar os dous centros de secundaria de Chantada. Desta maneira, o IES Val do Asma pasaría a ser CIFP e os seus alumnos de secundaria serán desprazados ao outro centro, o IES Lama das Quendas.

O pretexto formal para estes plans é “buscar unha mellor xestión dos recursos e do profesorado”. Pero a realidade é a seguinte: o IES Val do Asma conta con 128 alumnos de secundaria e só 60 alumnos de FP. Eses 128 alumnos de ESO e Bacharelato terían que incorporarse ao IES Lama das Quendas, que este curso ten 270 estudantes, o que suporía unha masificación do centro. Por outra banda, os 60 matriculados de FP quedarían nun novo CIFP practicamente deserto que ten todas as papeletas para rematar pechando.

Un verdadeiro escándalo que só pretende aforrar custos, seguir masificando e machacar aínda máis a educación pública no medio rural. Xa presenciamos peches similares en toda Galiza nos últimos anos e hai plans idénticos para o vindeiro curso en institutos de Vilagarcía de Arousa (no IES Bouza Brey e o IES Armando Cotarelo Valledor) e de Pontevedra (no IES Frei Martín Sarmiento).

Aínda que o Conselleiro segue sen confirmar nin desmentir a fusión dos centros de Chantada –para anuncialo seguramente no verán e así aforrarse unha resposta da comunidade educativa–, os estudantes, profesores, equipo directivo, o persoal non docente e as familias do IES Val do Asma non quedaremos cos brazos cruzados. Desde o Sindicato de Estudantes estamos a esixir aos principais sindicatos de ensino –CIG, CCOO, UXT–, que participen nesta loita e a estendan a tódolos centros e zonas afectadas polos plans de Feijóo. Precisamos unha folga xeral de toda a comunidade educativa en Chantada e en toda Galiza! Hai motivos dabondo!

Este é o único camiño para parar os pés a quen quere seguir destruíndo a educación pública e recortando o noso futuro. Coa loita si se pode!

Por unha educación pública de calidade!

O Val do Asma non se pecha!

 ***

Galiza • ¡No al cierre del IES Val do Asma de Chantada! ¡Basta de recortes!

La Xunta de Feijóo vuelve a cargar contra la educación pública gallega, en esta ocasión bajo las presuntas “fusiones de centros educativos”. Con el supuesto objetivo de agrupar los estudios de formación profesional en CIFPs y los de secundaria en IES, el Partido Popular intenta reducir el gasto educativo masificando aulas y cerrando centros enteros.

Esto es precisamente lo que está viviendo la comunidad educativa de Chantada, en Lugo. La “fusión” de los dos institutos públicos supondrá, en la práctica, el cierre del IES Val do Asma. ¡No lo podemos permitir!

Más de una década de recortes, privatizaciones y negocios sucios

La intensa propaganda de la televisión pública gallega y de los principales medios de comunicación controlados por la Xunta alabando la buena gestión de Feijóo no pueden ocultar los salvajes recortes que se han producido desde que llegó al poder.

La situación en la que se encuentra la educación pública gallega no puede ser más precaria. Desde 2009 el presupuesto destinado a educación se redujo en 113 millones a pesar de que hay 20.000 alumnos más, algo que ha supuesto el cierre de 1 de cada 10 centros educativos. Hoy en Galiza hay 138 centros públicos menos desde que Feijóo ganó por primera vez las elecciones. Mientras tanto, se ha alcanzado el récord histórico de 4.000 aulas en la escuela concertada, para la que se destina más del 10% del presupuesto.

Al mismo tiempo, la crisis de la Covid-19 ha sido la excusa perfecta para seguir en esta línea privatizadora: se han cerrado 109 aulas de infantil, primaria y educación especial y hay 435 docentes de secundaria menos que desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la situación para las empresas ha sido muy diferente. Un claro ejemplo es ABANCA, que ha duplicado sus ganancias en el último año y cuyo dueño ya es el quinto hombre más rico de España.

Acoso y derribo a los centros rurales

En este contexto, los primeros centros en sufrir la degradación y los ataques han sido los que se encuentran en entornos rurales. Feijóo nos habla de su “preocupación por la pérdida de habitantes del rural gallego” o de que “hay que luchar contra la despoblación” mientras la Xunta utiliza todas las estrategias posibles para que un gran número de institutos y colegios públicos se vean obligados a cerrar.

Hay muchos ejemplos de la guerra sucia de la Consellería: ausencia de un servicio de transporte público para llegar a nuestros centros; en los IES Melide, Cangas, Becerreá o Chantada se ha rechazado ofertar materias como Latín, Historia del Arte o Griego cuando no se alcanzaban las 5 matrículas por asignatura habiendo personal suficiente para poderlas impartir. De esta manera se acorrala a los docentes obligándolos a cambiar de centro al no disponer de las horas suficientes para completar su horario.

El cierre encubierto del IES Val do Asma

En las últimas semanas hemos conocido que la Consellería de Educación pretende fusionar los dos centros de secundaria de Chantada. De esta manera, el IES Val do Asma pasaría a ser CIFP y sus alumnos de secundaria serán desplazados al otro centro, el IES Lama das Quendas.

El pretexto formal para estos planes es “buscar una mejor gestión de los recursos y del profesorado”. Pero la realidad es la siguiente: el IES Val do Asma cuenta con 128 alumnos de secundaria y sólo 60 alumnos de FP. Esos 128 alumnos de ESO y Bachillerato tendrían que incorporarse al IES Lama das Quendas, que este curso tiene 270 estudiantes, lo que supondría una masificación del centro. Por otro lado, los 60 matriculados de FP se quedarían en un nuevo CIFP prácticamente desierto que tiene todas las papeletas para terminar cerrando.

Un verdadero escándalo que sólo pretende ahorrar costes, seguir masificando y machacar aún más la educación pública en el medio rural. Ya hemos presenciado cierres similares en toda Galiza en los últimos años y hay planes idénticos para el próximo curso en institutos de Vilagarcía de Arousa (en el IES Bouza Brey y el IES Armando Cotarelo Valledor) y de Pontevedra (en el IES Frei Martín Sarmiento).

Aunque el Conselleiro sigue sin confirmar ni desmentir la fusión de los centros de Chantada –para anunciarlo seguramente en verano y así ahorrarse una respuesta de la comunidad educativa–, los estudiantes, profesores, equipo directivo, el personal no docente y las familias del IES Val do Asma no nos quedaremos con los brazos cruzados. Desde el Sindicato de Estudiantes estamos exigiendo a los principales sindicatos de enseñanza –CIG, CCOO, UGT–, que participen en esta lucha y la extiendan a todos los centros y zonas afectadas por los planes de Feijóo. ¡Necesitamos una huelga general de toda la comunidad educativa en Chantada y en toda Galiza! ¡Hay motivos de sobra!

Este es el único camino para frenar los pies a quienes quieren seguir destruyendo la educación pública y recortando nuestro futuro. ¡Con la lucha sí se puede!

¡Por una educación pública de calidad!

¡El Val do Asma no se cierra!